Cím: 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 20          Telefon: +36 1 226 6907          Email: ertekesites@poligonkft.hu

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.") alapján

Az adatkezelő vállalkozás neve: Poligon Kft.

Képviseli: Kaszás Károly

címe: 1025 Budapest, Vihorlát u. 6/a.

telefonos elérhetősége: +36-1-226-6907 (nem rögzített vonal)

email elérhetősége: irodavezeto@poligonkft.hu

adószáma: 12193053-2-41

A Vállalkozás által üzemeltetett honlapok:

webshop https://hofuggony.hu/,

általános honlap https://termofuggony.hu/

A Vállalkozás adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, ezt az Ügyvezető tölti be

 

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatokat kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

 

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  

Alkalmazott cookie-k:

- Analitika, követés cookie

- Webhelyen keresztüli követés

- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

A Vállalkozás az általános honlapján személyes adatokat nem gyűjt. A Vállalkozás által működtetett webshop oldalon gyűjtenek személyes adatokat, amiket a webshop oldalon található részletes adatkezelési tájékoztató mutat be.

 

I.                Az adatkezelés jogalapja

 

1. Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

 

2. Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 

II.             Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, látogató, adataira (érintettek).

 

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

 

Az adatkezelés elvei, módja

  1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
  5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Vállalkozással jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

 

Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama

magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés) 

társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve,
email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésekor vagy eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap (ha rendelkezés adásra nem volt feljogosítva). Amennyiben a képviselet az érintett személyt feljogosította a szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezés adására, bejelentésre kötelezte, akkor a Vállalkozás jogos érdeke alapján az elévülésig fennálló 5 év elteltéig
egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma,
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,
bankszámla száma, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
magánszemély adatai a számlán / a számla kiállításához szükséges elismervény bizonylaton (név, lakcím) jogszabály alapján, az igénybe vett szolgáltatás díjának kiegyenlítéséhez és a számla kibocsátásához a számla kibocsátását követő 8 évig (Számviteli megőrzés)
magánszemély érdeklődő családi és utóneve,
telefonszáma, email címe
önkéntes hozzájárulás alapján, eladás, szerződés létrehozása, kapcsolattartás amennyiben az érdeklődést nem követi vásárlás / szerződéskötés vagy bármely regisztrált kapcsolatfelvétel (pl. hírlevél feliratkozás), akkor a kiküldött válasz emailt, visszahívást követő 12 hónap
sajtó képviselői - név, telefonszám, e-mail cím önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás szakmai kapcsolat végétől számított 1 év
a panaszkönyvbe észrevételt, panaszt,
kérést beírók neve, címe, email címe, telefonszáma
a fogyasztói panasz kivizsgálása, jogorvoslat a beírástól számított 2 évig

a Vállalkozás közösségi oldala használóinak
személyes adatai (nem zárt csoport)

Facebook/Google+/Twitter/
Pinterest/Youtube/
Instagram/Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/
Twitter/Pinterest/
Youtube/Instagram /Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik
a web áruházba önkéntesen
regisztráltak neve, email címe,
számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás
dátuma, a bejelentkező
számítógépének azon adatai,
melyek a szolgáltatás
igénybevétele során generálódnak
és melyeket az adatkezelő
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként
rögzít, cookiek által a
számítógép egyedi böngészője
értékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartás a feliratkozástól a visszavonásig
felelősségi igényt / panaszt
benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése
és száma
jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása a válasz kiküldésétől számított 5 év
meghatalmazottak személyes
adatai: valamely, a vállalkozással
kapcsolatos ügyben az érintett
helyett és nevében eljáró
személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése
és száma
önkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézése az ügy elintézésétől számított 5 év
a követeléskezelő / ügyvéd neve,
címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma,
telefonszáma, email címe

a vállalkozás kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapján

a megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

 

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 

III. Az adatkezelők köre

 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Vállalkozás ez irányú jogosultsággal rendelkező munkavállalói/megbízottjai.

 

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

A Vállalkozás az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

A Vállalkozás a HR és számviteli feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe számára továbbítja a szükséges adatokat: Conto-Max Kft., 1146 Budapest, Örs vezér tér 1. 1. em. 7.

Jogi képviselője: Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 68.

A számlákat a Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6.) által fejlesztett számlázó programmal állítják ki. Havária esetén helyreállítás a biztonsági mentésből.

Tárhely-szolgáltatója: NLG-System Bt., 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

A weboldal üzemeltetője: Cell-Line IT Security Kft., 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

A vállalkozás adattovábbítást is végez

A Vállalkozás jogi ügyeinek intézése céljából személyes adatokat ügyvédnek

Panaszkönyvbe tett észrevételhez / panaszhoz kapcsolódóan szükség esetén a Békéltető testületnek.

 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

 

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.

 

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalkozásnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogok megsértése esetén eljáró Hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; telefonszáma: +36-1-457-7100, fax száma: +36-1-356-5520; Email: info@nmhh.hu)

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

postacím:

1374 Budapest, Pf.: 603.

cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

koordináták:

É 47°30'36.8''; K 19°02'54.2''
Google Maps LINK

 

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő belső Adatvédelmi Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat melléklete és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében munkaidőben elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén.

 

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

 

Budapest, 2024. február 6.

 

 

 

Poligon Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.") alapján

Az adatkezelő vállalkozás neve: Poligon Kft.

Képviseli: Kaszás Károly

címe: 1025 Budapest, Vihorlát u. 6/a.

telefonos elérhetősége: +36-1-226-6907 (nem rögzített vonal)

email elérhetősége: irodavezeto@poligonkft.hu

adószáma: 12193053-2-41

A Vállalkozás által üzemeltetett honlapok:

webshop https://hofuggony.hu/,

általános honlap https://termofuggony.hu/

A Vállalkozás adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, ezt az Ügyvezető tölti be

 

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatokat kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

 

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  

Alkalmazott cookie-k:

- Analitika, követés cookie

- Webhelyen keresztüli követés

- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

A Vállalkozás az általános honlapján személyes adatokat nem gyűjt. A Vállalkozás által működtetett webshop oldalon gyűjtenek személyes adatokat, amiket a webshop oldalon található részletes adatkezelési tájékoztató mutat be.

 

I.                Az adatkezelés jogalapja

 

1. Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

 

2. Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 

II.             Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, látogató, adataira (érintettek).

 

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

 

Az adatkezelés elvei, módja

  1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
  5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Vállalkozással jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

 

Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama

magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés) 

társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve,
email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésekor vagy eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap (ha rendelkezés adásra nem volt feljogosítva). Amennyiben a képviselet az érintett személyt feljogosította a szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezés adására, bejelentésre kötelezte, akkor a Vállalkozás jogos érdeke alapján az elévülésig fennálló 5 év elteltéig
egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma,
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,
bankszámla száma, email címe, telefonszáma
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
magánszemély adatai a számlán / a számla kiállításához szükséges elismervény bizonylaton (név, lakcím) jogszabály alapján, az igénybe vett szolgáltatás díjának kiegyenlítéséhez és a számla kibocsátásához a számla kibocsátását követő 8 évig (Számviteli megőrzés)
magánszemély érdeklődő családi és utóneve,
telefonszáma, email címe
önkéntes hozzájárulás alapján, eladás, szerződés létrehozása, kapcsolattartás amennyiben az érdeklődést nem követi vásárlás / szerződéskötés vagy bármely regisztrált kapcsolatfelvétel (pl. hírlevél feliratkozás), akkor a kiküldött válasz emailt, visszahívást követő 12 hónap
sajtó képviselői - név, telefonszám, e-mail cím önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás szakmai kapcsolat végétől számított 1 év
a panaszkönyvbe észrevételt, panaszt,
kérést beírók neve, címe, email címe, telefonszáma
a fogyasztói panasz kivizsgálása, jogorvoslat a beírástól számított 2 évig

a Vállalkozás közösségi oldala használóinak
személyes adatai (nem zárt csoport)

Facebook/Google+/Twitter/
Pinterest/Youtube/
Instagram/Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/
Twitter/Pinterest/
Youtube/Instagram /Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik
a web áruházba önkéntesen
regisztráltak neve, email címe,
számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás
dátuma, a bejelentkező
számítógépének azon adatai,
melyek a szolgáltatás
igénybevétele során generálódnak
és melyeket az adatkezelő
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként
rögzít, cookiek által a
számítógép egyedi böngészője
értékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartás a feliratkozástól a visszavonásig
felelősségi igényt / panaszt
benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése
és száma
jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása a válasz kiküldésétől számított 5 év
meghatalmazottak személyes
adatai: valamely, a vállalkozással
kapcsolatos ügyben az érintett
helyett és nevében eljáró
személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése
és száma
önkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézése az ügy elintézésétől számított 5 év
a követeléskezelő / ügyvéd neve,
címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma,
telefonszáma, email címe

a vállalkozás kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapján

a megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

 

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 

III. Az adatkezelők köre

 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Vállalkozás ez irányú jogosultsággal rendelkező munkavállalói/megbízottjai.

 

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

A Vállalkozás az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

A Vállalkozás a HR és számviteli feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe számára továbbítja a szükséges adatokat: Conto-Max Kft., 1146 Budapest, Örs vezér tér 1. 1. em. 7.

Jogi képviselője: Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 68.

A számlákat a Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6.) által fejlesztett számlázó programmal állítják ki. Havária esetén helyreállítás a biztonsági mentésből.

Tárhely-szolgáltatója: NLG-System Bt., 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

A weboldal üzemeltetője: Cell-Line IT Security Kft., 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

A vállalkozás adattovábbítást is végez

A Vállalkozás jogi ügyeinek intézése céljából személyes adatokat ügyvédnek

Panaszkönyvbe tett észrevételhez / panaszhoz kapcsolódóan szükség esetén a Békéltető testületnek.

 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

 

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.

 

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalkozásnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogok megsértése esetén eljáró Hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; telefonszáma: +36-1-457-7100, fax száma: +36-1-356-5520; Email: info@nmhh.hu)

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

postacím:

1374 Budapest, Pf.: 603.

cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

koordináták:

É 47°30'36.8''; K 19°02'54.2''
Google Maps LINK

 

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő belső Adatvédelmi Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat melléklete és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében munkaidőben elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén.

 

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

 

Budapest, 2024. február 6.

 

 

 

Poligon Kft.


facebookemail